ΜΕΛΕΔΩΝΗ
Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

 

 

ΕΣΑμεΑ | esaea.gr
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 

 

ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Παvελλήvια Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

 

 

TACT HELLAS
Η TACT HELLAS είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

 

 

ΣΥΣΠΕΑΠ
Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου