ΜΕΛΕΔΩΝΗ
Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση.

 

 

ΕΣΑμεΑ 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

 

 

ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Παvελλήvια Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).

 

 

TACT HELLAS
Η TACT HELLAS είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

 

 

INCUSION EUROPE
Φορέας διεθνούς εμβέλειας με 79 μέλη σε 39 χώρες, που εκπροσωπεί 7 εκατομύρια ανθρώπους με αναπηρία.

 

   
%MCEPASTEBIN%